Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap heeft voor u een aantal belangrijke voordelen:

  • U kunt korting genieten op het jaarlijks congres.
  • In samenspraak met het bestuur kunnen we een scholing verzorgen naar aanleiding van de behoefte in de regio.
  • De LVIZ is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&VN
  • Privacyverklaring: Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet, ‘bescherming persoonsgegevens’, ingegaan. Ook  de LVIZ  zal zich aan de nieuwe wet moeten houden en heeft een privacy-protocol opgezet. Daarbij hoort ook een Privacyverklaring die wij aan u dienen voor te leggen.

Privacyverklaring

De LVIZ  legt gegevens van de leden vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en bignummer. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door de LVIZ vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen welke de LVIZ betreft.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw emailadres en persoonsgegevens worden niet gedeeld of ter beschikking gesteld aan derden zoals commerciële instanties of overige partijen, maar uitsluitend gebruikt om u te informeren over activiteiten van en door de LVIZ. 

Notulen van vergaderingen zijn op te vragen bij het dagelijks bestuur.

U kunt zich te allen tijde afmelden bij de LVIZ. Stuur daarvoor een email naar t.snijders@lviz.nl.

Afmeldingen worden nog 1 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de informatie uit het systeem verwijderd. 

Deze privacyverklaring wordt eenieder aangeboden die deelneemt aan activiteiten van de LVIZ.

 

 

 

 

 

 

 

We verzoeken u voor de inschrijving de onderstaande velden in te vullen:

 

Inschrijving lidmaatschap LVIZ




 

 Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar. Korting op symposia wordt verleend na tenminste 1 jaar lidmaatschap.